ALGEMENE VOORWAARDEN CONGRESDEELNEMERS

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle congressen georganiseerd door Roijé Congressen B.V..
2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 2. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Congressen: de congressen georganiseerd door Roijé Congressen B.V.
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het congres.
c. De inschrijving: de aanvaarding door de deelnemer tot deelname aan het congres door middel van verzending van het inschrijfformulier op de congreswebsite.
d. De congresbijdrage: het eventuele bedrag voor deelname aan het congres zoals vermeld op de website dat de deelnemer dient te betalen om aan het congres deel te kunnen nemen. Daarnaast ook de kosten voor eventueel gebruik van bijvoorbeeld parkeerkosten, een diner of hotelovernachting.
e. Organisator: Roijé Congressen B.V., gevestigd aan de A.J. Ernststraat 595-D, 1082 LD te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85966649. BTW nummer: NL863808918B01, telefoonnummer 020-3300941.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke inschrijving.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

1. De organisator sluit iedere aansprakelijkheid voor het niet doorgaan van het congres of het wijzigen van de datum van het congres uit.
2. De organisator sluit iedere aansprakelijkheid hoe ook genaamd voor schade ontstaan als gevolg van inschrijving, betaling of deelname aan het congres uit, voor zover zij niet volgens dwingendrechtelijke bepalingen gehouden is tot vergoeding van die schade. In dat laatste geval is de deelnemer gehouden de aansprakelijkheid en de verschuldigdheid van de betaling aan te tonen.
3. De organisator aanvaardt, in geval zij onverhoopt uit hoofde van aansprakelijkheid enige betalingsverbintenis heeft, slechts aansprakelijkheid tot het bedrag van de congresbijdrage of voor zover en indien meer het bedrag dat enige aansprakelijkheidsverzekering van de organisator zal uitbetalen.
4. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de organisator.
5. De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van de ten behoeve van de deelnemer ingeschakelde derden, zoals doch niet uitsluitend de sprekers, de juridische en feitelijke leiding van de locatie van het congres.
6. Indien de organisator schade lijdt als gevolg van een handelen of nalaten te handelen aan de zijde van de deelnemer dan is de deelnemer aansprakelijk voor de schade die hierdoor ontstaat en zal deze schade door de organisator op de deelnemer verhaald worden. De deelnemer vrijwaart de organisator hierbij voor alle aanspraken, als hiervoor bedoeld.
7. De organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen gedurende het congres.

Artikel 4. Deelname

1. De deelnemer kan aan het congres slechts deelnemen, indien:
a. hij/zij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig heeft ingevuld; en
b. de organisator de congresbijdrage (indien van toepassing) voor het congres volledig heeft ontvangen; en
c. de deelnemer akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
2. Het is mogelijk de inschrijving te annuleren. Nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden en is betaald,
kan er geannuleerd worden middels het sturen van een e-mail naar de organisator of middels een antwoord op uw bevestigingsmail. Er vindt dan restitutie van de congresbijdrage plaats. Annuleren met restitutie van (een deel van) de congresbijdrage is mogelijk tot aangegeven datum in de informatie van het betreffende congres.
3. Na de inschrijving ontvangt de deelnemer van de organisator per e‐mail een bevestiging van zijn/haar aanmelding voor het congres alsmede een factuur (indien betaling van toepassing is geweest).
4. Indien mocht blijken dat de congresbijdrage meer dan een keer is voldaan, dan ontvangt de deelnemer het te veel betaalde na afloop van het congres retour.
5. De organisator aanvaardt geen correspondentie dan wel aansprakelijkheid omtrent uitsluiting als gevolg van te late betaling als bedoeld in dit artikel.

Artikel 5. Vertrouwelijkheid en auteursrechten
1. Alle informatie van of over de deelnemer die organisator verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.
2. Op al het gebruikte lesmateriaal geldt het intellectuele eigendom van organisator. De gebruikte en uitgegeven materialen mogen niet worden vermenigvuldigd, niet worden vervreemd van de eigenaar of de naam van de eigenaar en niet uit het verband worden gehaald. Het mag tevens niet worden gebruik als lesmateriaal zonder toestemming van organisator.

Artikel 6. Afgelasting
1. De organisator van het congres heeft te allen tijde het recht te besluiten het congres op grond van zwaarwegende of uitzonderlijke omstandigheden af te gelasten. Onder zwaarwegende of uitzonderlijke omstandigheden dienen, naast overmacht situaties die de doorgang verhinderen, onder meer te worden verstaan het bestaan of ontstaan van een situatie waarbij de veiligheid van één of meer deelnemers gevaar loopt.
2. Indien de organisator besluit om het congres op grond van een zwaarwegende of uitzonderlijke omstandigheid af te gelasten, zal het congres indien mogelijk naar een andere datum of locatie worden verschoven. De inschrijving van de deelnemer zal in dat geval worden doorgeschoven naar deze nieuwe datum c.q. locatie.
3. De organisator brengt de deelnemer onverwijld op de hoogte van een eventuele verschuiving of afgelasting van het congres. Daartoe zullen de bij de organisator bekende contactgegevens van de deelnemer worden gebruikt.
4. De organisator is in geval van het doorschuiven of afgelasting niet tot enige schadevergoeding aan de deelnemer gehouden, waaronder doch niet uitsluitend vergoeding van de door de deelnemer in het kader van de deelname aan het congres gemaakte kosten, zoals inschrijf- reis- en verblijfkosten.

Artikel 7. Persoonsgegevens
De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan het congres verleent een deelnemer toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer. De organisator zal deze gegevens met de grootste zorgvuldigheid verwerken en niet aan derden ter beschikking stellen zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer anders dan de door de organisator ingeschakelde derde voor het registeren van de deelnemers. De enige uitzondering die gemaakt wordt is dat de aanwezige industrie voorafgaand aan het congres een lijst ontvangt met daarop alle congresdeelnemers (d.w.z. de voorletters, achternaam, functie en instelling waar de persoon werkzaam is).

Artikel 8. Portretrecht
De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het congres gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. De organisator heeft in ieder geval het recht de foto’s en het beeldmateriaal aan te wenden voor promotionele doeleinden. De deelnemer zal zich niet verzetten tegen het gebruik van de foto’s en het beeldmateriaal, noch zal de deelnemer daartoe een vergoeding van de organisator verlangen.

Versie 22-06-2023